Privacyverklaring

Privacy verklaring

In deze privacy verklaring informeren wij u over de gegevens die wij verzamelen in het kader van de
organisatie van de jaarlijkse Nationale Zomerbloemententoonstelling.

 

1. Wie zijn wij?
De Stichting Nationale Zomerbloemententoonstelling organiseert met inzet van vrijwilligers,
sponsors en telers jaarlijks een 4 daagse voor publiek toegankelijke zomerbloemententoonstelling in de
Oude Kerk te Naaldwijk. De Stichting Nationale Zomerbloemententoonstelling hecht veel waarde
aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. De Stichting Nationale Zomerbloemententoonstelling houdt zich in alle gevallen
aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot alleen die gegevens welke minimaal
  nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
  van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
  van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 •  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
  deze respecteren.

 

Als Stichting Nationale Zomerbloemententoonstelling zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking
van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy verklaring, of in algemenere
zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens van
de Stichting Nationale Zomerbloemententoonstelling en info@nzbt.nl.

 

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Vrijwilligers
Persoonsgegevens van vrijwilligers, bestuursleden, commissieleden worden door de Stichting
Nationale Zomerbloemententoonstelling verzameld ten behoeve van de volgende doelstelling:

 

 •  Organiseren en voorbereiden van de jaarlijkse tentoonstelling.
 •  Het digitaal versturen van nieuwsbrieven en/of uitnodigingen.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Nationale Zomerbloemententoonstelling de volgende
persoonsgegevens van u vragen, t.w.:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • adres;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijk) e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de Stichting Nationale Zomerbloemententoonstelling
opgeslagen ten behoeve de organisatie van de tentoonstelling.

 

Relaties
Gegevens van zakelijke relaties worden door de Stichting Nationale Zomerbloemententoonstelling
verzameld ten behoeve van de volgende doelstelling:

 

 • Organisatie van de keuring;
 • Organisatie van de tentoonstelling;
 • Het digitaal versturen van uitnodigingen.

 

Grondslag voor deze gegevens is:
Mondelinge toestemming.

Voor de bovenstaande doelstelling kan de Stichting Nationale Zomerbloemententoonstelling de
zakelijke gegevens verzamelen, t.w.:

 

 •  naam bedrijf, organisatie;
 • adres;
 • veiling-/registratienummer;
 • naam contactpersoon;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijk) e-mailadres.

 

3. Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft geven wij niet door aan derden, en delen wij niet met derden voor
commerciële doeleinden. Uw gegevens zullen alleen door andere partijen gebruikt worden, als wij
deze partijen gevraagd hebben deze voor ons te verwerken, om u zo beter van dienst te zijn. Door
middel van een verwerkersovereenkomst verklaren ze zich ook te houden aan ons privacybeleid.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij
dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Binnen EU en VS
Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn binnen de EU. Daarnaast
gebruiken wij partijen die gevestigd zijn in de Verenigde Staten, maar zich houden aan de doorgifte
van gegevens op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

 

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

 

4. Bewaartermijn

De Stichting Nationale Zomerbloemententoonstelling bewaart persoonsgegevens niet langer dan
noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

5. Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen:

 

 • Alle personen die namens de Stichting Nationale Zomerbloemententoonstelling van uw
  gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
  technische incidenten.
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
  persoonsgegevens.

 

Wijzigingen m.b.t. deze privacy verklaring
We houden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen en zullen u via
de daarvoor geschikte communicatiekanalen op de hoogte stellen over eventuele wijzigingen.
Onderaan deze privacyverklaring kunt u zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is
gewijzigd.

 

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op: 17 augustus 2018